Reglement

1. Het lidmaatschap vangt aan op de dag waarop het kandidaat-lid het NTFU pasje heeft ontvangen van de NTFU.

2. Bij aanvaarding van het lidmaatschap wordt het nieuwe lid geacht kennis te nemen van de inhoud van dit reglement en verplicht zich aan de inhoud van dit reglement en de verplichtingen als lid vermeld in de statuten van de vereniging te onderwerpen.

3. Het kandidaat-lid dat als lid wordt aangenomen is een entreegeld verschuldigd van €180,=. Hiervoor ontvangt het nieuwe lid een kledingpakket.

4. De contributie bedraagt 60 euro per kalenderjaar. Bij acceptatie als lid voor 30 juni is €60,= contributie verschuldigd en bij acceptatie na 30 juni €30,00.
Bij aanvang van het lidmaatschap verleent het nieuwe lid machtiging aan TWC Nederweert voor automatische incasso van de contributie.

5. De penningmeester neemt voor de inning der gelden alle maatregelen die hij daartoe nodig acht, alles onder zijn volledige aansprakelijkheid.

6. Elk lid wordt automatisch aangemeld als lid van de NTFU.

7. Het bestuur verplicht zich om minimaal 6 maal per jaar in vergadering bijeen te komen.

8. De voorzitter heeft het recht een naar zijn mening in wanorde verkerende vergadering te schorsen of te beëindigen.

9. Alle leden zijn verplicht te berusten of te voldoen aan besluiten, die op de vergaderingen waarop zij niet aanwezig waren, genomen zijn.

10. Tijdens tochten die in clubverband worden gereden, hebben de leden de plicht om de gebruikelijke verkeersregels in acht te nemen.

11. Bij activiteiten welke in toertempo verreden worden, moet een zodanige snelheid worden aangehouden dat deze door elk lid gevolgd kan worden. Op afhakende leden moet worden gewacht.
Bij zwaardere tochten dient elk lid voor zichzelf de afweging te maken of deze tocht voor hem geschikt is.

12. De tempo bepalende voorrijders mogen tijdens de toertochten niet door de overige deelnemers worden gepasseerd.

13. Tijdens clubtochten zijn leden verplicht om een valhelm te dragen. Het niet dragen van een valhelm betekent uitsluiting van deelname.

14. Alle leden worden geacht bij eventuele activiteiten de volle medewerking te geven en de algemene vergaderingen bij te wonen, alsmede andere bijeenkomsten waarvoor zij persoonlijk uitgenodigd worden.

15. De leden zijn verplicht bij deelname aan clubritten de officiële clubkleding te dragen. Het niet dragen van de officiele clubkleding betekend uitsluiting van deelname.

16. Bij persoonlijke jubilea, huwelijk (25, 40,en 50 jaar) waarvan het bestuur via een schriftelijke mededeling op de hoogte wordt gesteld, ontvangt het betreffende lid € 25,-. Clubjubilarissen krijgen een blijvende herinnering.

17. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet wordt een beslissing genomen door het bestuur.

18. Bij aanvaarding van het lidmaatschap wordt het nieuwe lid geacht kennis te nemen van de inhoud van het introductie formulier TWC Nederweert en zich hieraan te conformeren.

19. Ieder bestuurslid dat aftreedt of uit zijn functie wordt ontheven is verplicht al de bescheiden der vereniging af te dragen aan één van de overige bestuursleden.

20. Voor leden die niet meer willen/kunnen fietsen en die toch nog betrokken willen blijven bij TWC Nederweert, is er een aangepast lidmaatschap. De contributie bedraagt € 10,00. Als kader geldt: niet meer meefietsen, geen kleding en geen NTFU lidmaatschap meer. Deelname aan overige activiteiten tegen dezelfde voorwaarden als de leden.